ข้อมูลการแข่งขัน

Register Trainer Tournament Date Tournament Location Type Agent Tel Email Round Date
การแข่งขันกีฬายิมนาสติก พื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 15/02/2020 - 16/02/2020 10 เพชรเกษม 81 สมาคมยิมนาสติก เพ่่กนรเน่นำฟ 10500 นางสาวกนกรัตน์ ตันติกรพรรณ 254431348 สาิ่หก่น้นำ้ร้กน ทั่วไป 21/01/2020