ค้นหา

รหัส : เพศ :
สโมสร :
ชื่อ-นามสกุล :
บัตรประชาชน :
# CODE ID Card Name TEL. Email Sex ยิมนาสติกศิลป์ชาย(IN) ยิมนาสติกศิลป์ชาย(FIG) ยิมนาสติกศิลป์หญิง(IN) ยิมนาสติกศิลป์หญิง(FIG) ยิมนาสติกนาสติกลีลา(IN) ยิมนาสติกนาสติกลีลา(FIG) ยิมนาสติกนาสติกแอโรบิก(IN) ยิมนาสติกนาสติกแอโรบิก(FIG) Club Date
1 J0001 นางสาว กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ 0863744116 gymkanok@hotmail.com หญิง ระดับ 1 Level4 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
2 J0002 ผศ.ดร.รัตนา ยอดหาญ 0987478172 ratana.yodhan2499@gmail.com หญิง ระดับ 2 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน สโมสรศูนย์ฝึกมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 2017 - 2020
3 J0003 ดร.เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม - - หญิง ระดับ 2 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
4 J0004 ดร.วนิชา ศรีตะปัญญะ 0819457467 wanicha2124@gmail.com หญิง ระดับ 2 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
5 J0006 นางวาลิกา หาญณรงค์ 0947231282 warega@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
6 J0007 นางสาวธนภรณ์ โกศล 0863479786 fareda_786@hotmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
7 J0008 นางสาวมณัญฌญา จันทรพรไพลิน - - หญิง ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
8 J0009 นางสาวรวิวาร หมวกโตนด 0918132888 Noonid_ttt0425@hotmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
9 J0010 นางพีรดา วัฒายุ 0970511742 peeradavatayu@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
10 J0011 นางสาวธนพร แจ้งไพร 0833335048 Thanapron131029@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
11 J0013 นางสาวรมย์ธีรา เอมโอด 0873510377 - หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
12 J0014 นางสาวรัชสิรี ตรีทิเพศสุวรรณ 0894804085 nampetch555@hotmail.co.th หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
13 J0015 นางสาวปพิชญา ทองงาม - - หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
14 J0016 นางพงษ์ลัดดา พุดลา 0819294050 pongladda1323@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
15 J0017 นางสาวฤทธิ์ฤดี ขำศิริรัตน์ 0923381803 ritruedee@hotmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
16 J0018 นางสาวจันทนา อุปละ - - หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
17 J0019 นางสาวฑิตยุบล บรรเลงการ 0871233254 music_mumew@hotmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
18 J0020 นางสาวศศิกานต์ สุยอย 0870107759 fornupare@hotmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
19 J0021 นางสาวผุสดี ขำทอง 0808834472 Aew_luvscience_math@hotmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
20 J0022 นางสาวชฎาภรณ์ ศิริไทย 0800746362 naamchada@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
21 J0023 นางประภาสิริ เต็งเก 0847071785 p7071785@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
22 J0024 นางสาวภัณฑิรา อัสวะเมธียานนท์ 0850883662 a.phantira.25@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2017
23 J0025 นางสาวเอื้อมเดือน โพธิ์จันทร์ 0991463555 aumduanp@nist.ac.th หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 2017 - 2020
24 J0026 นางเบญจวรรณ์ อันตะยา 0813113838 benjawan_ant@yahoo.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
25 J0027 นางสาวดวงกมล ทองห่อ 084699558 momymim12@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
26 J0028 นางสาวพรพรรณ ชูเชิดไทย 0897861770 pornphan.chudherdthat@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
27 J0029 นางศุภลักษณ์ โกยมา - - หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
28 J0030 ผศ.ดร.ปทุมพร ศรีอิสาณ 0826546515 sriesanporn@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
29 J0031 นางสาวกฤษอาภา จินดาสอน - - หญิง ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
30 J0032 นางสาวรักษณกัญญ์ คูณแสน 090-554459 kantaros282@gmail.com หญิง ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
31 J0033 นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย 0882520963 porkawaii18@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
32 J0034 นางสาวณัฐภรณ์ ขันไชย 0882600868 fai_llunla@hotmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
33 J0035 นางสาวยุพาวดี เจ๊ะหมัด - - หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
34 J0036 นางสาวจิตราภรณ์ รัตนแก้ว 085-292953 beam_sat2@hotmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
35 J0037 นางจันทิรา รัตนะ - - หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
36 J0038 ผศ.ดร.รำไพ ศูนย์จันทร์ 0883405414 rgymnas@gmail.com หญิง ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
37 J0039 นายมานิตย์ หยูมาก 0896786559 - ชาย ระดับ 1 Level3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
38 J0040 นายธิติพงษ์ สุขดี 0898554100 Peter_book_ja@hotmail.com ชาย ระดับ 1 Level3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
39 J0041 นายอนุชิต แท้สูงเนิน - - ชาย ระดับ 1 Level3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
40 J0042 นายพรพงษ์ อิธายุภาสากุล - - ชาย ระดับ 1 Level3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
41 J0043 นายชุมพล วงศ์คำจันทร์ - - ชาย ระดับ 1 Level3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 2017 - 2020
42 J0044 วิสิทธ์ พูชาโรจ - - ชาย ระดับ 1 Level3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
43 J0045 นายเฉลียว เงาะหวาน - - ชาย ระดับ 1 Level3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
44 J0046 นายเอกราช จันทร์กรุง 0891603079 nhong_3cha@hotmail.com ชาย ระดับ 1 Level3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
45 J0047 นายศิริชัย ชาลี 0813872334 sirichalee@gmail.com ชาย ระดับ 1 Level3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
46 J0048 นายประวุฒิ สถิตอยู่คู่ไทย 0851121878 - ชาย ระดับ 2 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
47 J0049 นายบรรดาศักดิ์ ทองศรีอ้น 0861199817 hamavaw@hotmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
48 J0050 นายชิรกรณ์ สุรินทรทะ 0970747473 chiragorn2009@gmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
49 J0051 นายสมชาย คันโททอง 0894142144 kohvip2529@gmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
50 J0052 นายสุริเยน จันทร์ดวง 0959601710 chanduang2009@hotmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
51 J0053 นายเอกรัตน์ จันทร์กรุง 0926161719 krajangjan@hotmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
52 J0054 นายไพโรจน์ เพชรประสมกูล 0898844884 pairot57@hotmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
53 J0055 นายธนิต กิตติพันธพงศ์ 0938814137 tanitktp@hotmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
54 J0056 ผศ.นพดล อาษา 0950373411 arsa_n@hotmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
55 J0057 นายชาตรี ศรีสุข 0875636634 chatri0202@gmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
56 J0058 นายนพดล คุ้มพะเนียด 0866600330 noppadol7829@hotmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
57 J0059 นายพิสิฎฐ์ ศรีหัตถกรรม 0850960045 tomsri1@gmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
58 J0060 นายอุดมศักดิ์ เตียวต๋อย 0992562459 alanda01@hotmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
59 J0061 นายภูธิอัต วิธนสุไกร 0844575156 nimtojiang@gmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
60 J0062 นายชุติพงศ์ เหมือดแก้ว 0626594769 nueng_gym@hotmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
61 J0063 นายสกลวัฒน์ อยู่เจริญ 0962645934 dewgym2009@hotmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
62 J0064 นายอาขุน จรัสสุทธิกมล 0994269951 arkhocamppus@gmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
63 J0065 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี 0937690774 phairot3@gmail.com ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สังกัดสโมสร 2017 - 2020
64 J0066 นายฌาณประจักร เมฆอาภา - - ชาย ระดับ 3 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2017 - 2020